bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie naboru „Główny Księgowy”

09.07.2019

 Ogłoszenie naboru „ Główny Księgowy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ GŁÓWNY KSIĘGOWY” W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR2 „ AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Publicznym nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul. Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor

Stanowisko pracy: Główny księgowy
wymiar czasu pracy 1/2 etatu

1.Wymagania niezbędne;
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych.
3. Zaświadczenie o niekaralności z KRK( Sąd Legnica).
4. Spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 pkt.2 i3 oraz ust.3 pkt 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260),
5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości budżetowej;
2.ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości budżetowej,
6. Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera , zwłaszcza w zakresie narzędzi biurowych ( Ms Office) oraz programów VULCAN ( FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, PłATNIK, KADRY).

2.Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustaw ; o pracownikach samorządowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie oświaty- Karta Nauczyciela, prawo oświatowe, fundusz socjalny - ZFŚS .
2. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność,umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne oraz kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.

3. Warunki pracy:
1. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul.J.Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor,
2. Zatrudnienie na 1/2 etatu, pokój administracji dwuosobowy.
3. Praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,
4. Praca w godz. 9:30 – 13:30, 4 godz. przez 5 dni w tygodniu , (20 godz. tyg.)
5. U pracodawcy utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Prowadzenie księgowości i rachunkowości jednostki.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
1. zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
2. kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
5. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do Urzędu Gminy Jawor , po zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola,z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie.
6. Opracowanie zasad sporządzania , przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
8. Współdziałanie z bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS,
9. Szczegółowe analizowanie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
10. Księgowanie dokumentów księgowych w systemie komputerowym.
11. Uzgadnianie zapisów księgowych na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych oraz dokonywanie analiz obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych i kontrahentów.
12. Dokonywanie wpisów przychodów i rozchodów środków trwałych i sprzętu , podlegające ewidencji analitycznej w elektronicznych księgach inwentarzowych.
13. Współdziałanie z Dyrektorem Przedszkola i Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.
14. Przygotowanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
15. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
16. Wystawianie not obciążeniowych.
17. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
18. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
19. Prowadzenie ewidencji kosztów.
20. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Przedszkola.
21. .Organizowanie inwentaryzacjo środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
22. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
23. Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
24. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji.
25. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne przyswajanie obowiązujących przepisów.
26. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
27. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola i Skarbnika Gminy.
28. Przestrzeganie przepisów prawa.
5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys(CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy
4. Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był
karany za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz, że
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne , o treści:


„ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych, nie byłem/am skazany/a prawomocnych wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo
skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach: kserokopie
dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

DOKUMENTY APLIKACYJNE
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018r, poz, 1000).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z 2018r, poz. 1260). Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem , że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Przedszkola lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
08.08.2019r. Na adres

Przedszkole Publiczne nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze
ul. J.Piłsudskiego 14
59-400 Jaawor

w zaklejonych kopertach zaopatrzonych w adres zwrotny z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Przedszkola Publicznego nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze ) nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym nr „ Akademia Krasnoludków” w dniu …...... o godz 12:00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP przedszkola www.krasnoludek.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoby , które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym e- mailem lub telefonicznie poinformowane.


Osoby , które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym e – mailem lub telefonicznie poinformowane.


Zatrudnienie wybranego kandydata odbędzie się na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po skończonej rekrutacji nie są odsyłane.
Dokumenty aplikacyjne osób , które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i których nazwiska zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76/870 28 47


Kwestionariusz osobowy do pobrania


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię ( imiona) i nazwisko …....................................................

2. Imiona rodziców …...................................................................

3. Data i miejsce urodzenia …....................................................................

4. Obywatelstwo …....................................................................................

5. Miejsce zamieszkania( adres do korespondencji)..................................................................

6. Wykształcenie..............................................................................................................................
( nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
…............................................................................................................................................................
( zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające...................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lu data rozpoczęcia w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ….......................................................................................…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania...................................................................
…............................................................................................................................................................

10.Oświadczam , że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria.........nr...........
wydanym przez …........................................................................................ lub innym dowodem tożsamości.

…......................................................... …......................................
(miejscowość data) ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Opublikował: Krystyna Korybska
Publikacja dnia: 09.07.2019

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności