bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja

 Rekrutacja Dzieci Do Przedszkola

1. Dzieci do przedszkola przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminarz rekrutacji dzieci do przedszkola i podaje do publicznej wiadomości.
3.Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się corocznie od pierwszego roboczego dnia marca do ostatniego roboczego dnia marca.
4.Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.
5. Wniosek zapisu dziecka do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola
6. Wniosek zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer PESEL, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania dziecka i rodziców, numery telefonów oraz niezbędne oświadczenia i orzeczenia.
7. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną na dany rok szkolny.
8.Komisja rekrutacyjna sprawdza wszystkie złożone wnioski wraz z załączonymi dokumentami pod względem formalnym, dokonuje analizy wniosków pod kątem spełnienia kryteriów ustawowych i organu prowadzącego, przyznając odpowiednią ilość punktów.
9. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, bądź o niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola .
10.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości:
1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
2) listy dzieci przyjętych i nie przyjętych,
poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
11.Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane mają obowiązek , potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
12. Rodzice, których dzieci nie zostały zakwalifikowane mają prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej zgodnie z terminarzem rekrutacji dzieci do przedszkola.
13 Zasady rekrutacji oraz szczegółowe kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkolaOpublikował: Krystyna Korybska
Publikacja dnia: 20.06.2015
Podpisał: Krystyna Korybska
Dokument z dnia: 20.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 133