bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Cele i zadania

 Cele i zadania przedszkola

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Wspiera wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.

3.Tworzy inspirujące środowisko uczenia się , w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

4.Cele przedszkola;

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata, czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji , poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła,

3) tworzenie równych szans rozwoju budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone , cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych, w tym wobec dzieci pochodzenia romskiego i dzieci imigrantów,

4) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

5) wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych,

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym; odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości,umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji,

7) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,

8)tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie, kształtowaniu poczucia przynależności społecznej,

9)zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

10) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w zakresie ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych , ukierunkowania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,

1. Zadania przedszkola:


1) rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu tworzyć optymalne warunki uczenia się
2) nauczać w atmosferze akceptacji , tolerancji i poczucia bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,
3) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów,podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
5) kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka- w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozwijać wrażliwość estetyczną , tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji , werbalnej, plastycznej, muzycznej , ruchowej,
7) zapewnić warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i promowania postaw prozdrowotnych,
8) umożliwić wszystkim dzieciom potrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii,
9) na życzenie rodziców organizować duchowy rozwój dziecka poprzez nauczanie wskazanej religii ( zgodnie z odrębnymi przepisami),
10) wspierać działania wychowawcze rodziny, zapewnić dzieciom opiekę w czasie pobytu w przedszkolu,
11) wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole,rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem,
12) objąć wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
13) rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia interwencji specjalistycznej,
14) organizować i udzielić pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
15) na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, organizować indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
16) współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, udzielanie dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
17) współpracować z ośrodkami metodycznymi oraz innymi ośrodkami szkoleniowymi w zakresie wspomagania rady pedagogicznej.

2.Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
3.Tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy.
4.Umożliwia dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.
5.Wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał,zachęt.
6.Zapewnia zdrowe żywienie, bezpieczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.
7.Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.
8.Organizuje różne formy współpracy z rodzicami( prawnymi opiekunami):
1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,
2) kąciki dla rodziców,
3) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,
4) uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące z domem rodzinnym i środowiskiem,
5) konsultacje ze specjalistami,
6) zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze,sondaże,
7) strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna.

9.Przedszkole zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „ gotowości szkolnej”
10.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy wychowawczo- dydaktycznym oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.Opublikował: Krystyna Korybska
Publikacja dnia: 20.06.2015
Podpisał: Krystyna Korybska
Dokument z dnia: 20.06.2015
Dokument oglądany razy: 919